WKKGZ

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders zijn zorginstellingen, maar ook solistisch werkende zorgverleners.

De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

De Wkkgz op hoofdlijnen

  • De cliënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).
  • Medische missers en fouten (incidenten) moeten verplicht aan de cliënt gemeld worden en opgenomen worden in het medisch dossier.
  • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen of met wie zij in een georganiseerd verband gaan samenwerken.
  • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
  • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij IGJ.
  • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
  • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
  • Zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Een overzicht met verplichtingen vanuit de Wkkgz is te vinden in deze brochure. Meer informatie staat ook op Rijksoverheid.nl. Op Wetten.overheid.nl vindt u de wettekst en het bijbehorende uitvoeringsbesluit.

Ook cosmetische behandelingen en alternatieve zorg

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de gewone zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt IGJ de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

Zie ook meer over het toezicht op de alternatieve sector.

Verplichte meldingen bij IGJ

Zorgaanbieders zijn op grond van de Wkkgz verplicht om een aantal situaties zo snel mogelijk bij IGJ te doen. Het gaat om: